e-power_logo_black

I-V 14:00-22:00   VI-VII 11:00-22:00 

info@epowerpark.lt 

12-good
li-ion
sirdis
casco
1h
15
rayo
3-12
lifepo4
Ekologiškos elektra varomos priemonės
kartingai_6840448 - copy

4.3. Atsiradus aplinkybėms, galinčioms kelti pavojų pramoginiais kartingais ar motociklais važiuojantiems, ar Kartodromo teritorijoje esantiems asmenims, Kartodromo darbuotojas turi teisę stabdyti važiavimą.

4.4. Pramoginius kartus ar motociklus vairuojantys ar kartodromo teritorijoje esantys asmenys turi teisę reikalauti papildomos informacijos iš Kartodromo atsakingu paskirto darbuotojo.

5. Pramoginio kartingo ar motociklo suteikimo valdyti (naudoti) Kartodrome ir jo valdymo reikalavimai (taisyklės)

 5.1. Pramoginis kartingas ar motociklas parenkamas ir suteikiamas atitinkamam laikui Kartodromo trasoje (laikantis šių Taisyklių reikalavimų) valdyti kiekvienam asmeniui išimtinai Kartodromo darbuotojų.

 5.1.1. Pramoginis kartingas ar motociklas atitinkamam laikui valdyti Kartodromo darbuotojų asmeniui perduodamas suteikiant galimybę jį apžiūrėti, įvertinti atitinkamo pramoginio kartingo ar motociklo esamą būklę.

 5.1.2. Asmuo, kuris nesilaikydamas šių Taisyklių reikalavimų, atitinkamu laikotarpiu važiuodamas trasoje (laikinai valdydamas pramoginį kartingą ar motociklą) savo veiksmais padarė žalos Kartodromo turtui (apsauginiai barjerai, įranga ir kt.) įskaitant jam perduotą valdyti pramoginį kartingą ar motociklą, privalo padarytą žalą atlyginti.

 5.1.3. Atvejais, kada asmeniui laikantis šių Taisyklių važiavimas yra nutraukiamas iki numatyto laiko pabaigos jam negrąžinant jo sumokėtų pinigų už važiavimą pramoginiu kartingu ar motociklu, neatleidžia asmens nuo prievolės visiškai atlyginti jo padarytą žalą, kuri atlyginama ir suprantama šių Taisyklių nustatyta tvarką ir sąlygomis.

 5.1.7. Pramoginio kartingo valdymo taisyklės:

Kartingas yra valdomas vairu ir dviem pedalais (akseleratorius ir stabdis). Akseleratoriaus pedalas yra dešinėje pusėje.Stabdžių pedalas yra kairėje pusėje. Kartingas turi būti vairuojamas abejomis rankomis. Pradedant važiuoti reikia nuspausti akseleratoriaus pedalą. Stabdžio pedalas turi būti atleistas. Norint sustoti, reikia spausti stabdžių pedalą. Griežtai draudžiama (negalima) spausti abiejų, t.y. stabdžio ir greičio pedalų vienu metu. Avariniu atveju norint išjungti kartingą spaudžiamas – raudonas jungiklis esantis ant priekinės panelės.

 5.1.7. Pramoginio motociklo valdymo taisyklės:

Motociklas yra valdomas vairu, akseleratoriaus rankenėle ir dviem ant vairo esančiomis stabdžių svirtelėmis (priekinio ir galinio stabdžio). Akseleratoriaus rankenėlė yra dešinėje pusėje. Priekinio stabdžio svirtelė yra dešinėje pusėje, galinio - kairėje. Motociklas turi būti vairuojamas abejomis rankomis. Pradedant važiuoti reikia prieš laikrodžio rodyklę pasukti akseleratoriaus rankenėlę. Stabdžių svirtelės turi būti atleistos. Norint sustoti, reikia atleisti akseleratoriaus rankenėlę ir spausti stabdžių svirtelę.

 6. Asmenų atsakomybė, už Kartodromo Taisyklių nesilaikymą

 6.1. Už VšĮ Baltic Kart ir (ar) trečiųjų asmenų patirtą žalą dėl šių taisyklių nesilaikymo ir (ar) pažeidimo, yra atsakingas šias Taisykles pažeidęs ir (ar) jų nesilaikęs asmuo, kuris įsipareigoja visiškai atlyginti asmenų patirtą (sukeltą) žalą.

 6.2. VšĮ Baltic Kart neatsako už pramoginių kartingų ir motociklų vairuotojų ar kitų asmenų patirtą žalą, jei žala atsirado ne dėl VšĮ Baltic Kart kaltės.

 6.3. Žala šių Taisyklių prasme suprantama, kaip bet koks paties vairuotojo, kito Kartodromo trasoje važiuojančio asmens, Kartodromo teritorijoje esančio bet kurio asmens patirti finansiniai nuostoliai (turto sužalojimas ar netekimas), taip pat bet kurio iš įvardintų asmenų ar bet kurio trečiojo asmens patirta neturtinė žala, kaip ir žala asmens sveikatai ar gyvybei, ar žala padaryta trečiojo asmens turtui dėl šių Taisyklių pažeidimo ar jų nesilaikymo.

 Susipažindami su šiomis taisyklėmis, Jūs aiškiai suvokiate pramoginio kartingo ir motociklo vairavimo pavojus, visos šiose Taisyklėse įtvirtintos sąlygos ir numatyti reikalavimai yra aiškūs, perskaityti ir suprasti, todėl įvykus nelaimei ar atsiradus žalai sau ir/ar tretiesiems asmenims, Jūs visiškai atleidžiate VšĮ Baltic Kart nuo bet kokios atsakomybės (pareigos atlyginti patirtą ar sukeltą turtinę ar neturtinę žalą).

3.7. Situacijoje, kada asmuo važiuodamas Kartodromo trasoje nesuvaldo pramoginio kartingo ar motociklo ir atsiduria už trasos ribų bei pats (griežtai neišlipdamas iš kartingo) nesugeba sugrįžti į trasą, vairuotojas privalo likti kartinge ar motocikle ir sulaukti Kartodromo darbuotojo pagalbos.

3.8. Jei kartingas ar motociklas buvo sustabdytas trasoje, kartingo ar motociklo vairuotojas privalo, jei tai įmanoma padaryti saugiai ir nesukeliant pavojaus sau, kartingui, motociklui ar kitiems vairuotojams, skubiai nuvairuoti kartą ar motociklą į saugią vietą, t.y. į trasos pakraštį ir taip jį pastatyti, kad jis netrukdytų kitiems vairuotojams ar kartodromo teritorijoje esantiems asmenims. Tais atvejais, kai vairuotojas to negali padaryti, jis turi likti karte ar prie motociklo ir laukti Kartodromo darbuotojo arba kol pasibaigs kitų kartingų ar motociklų važiavimas, išskyrus atvejus, kai dėl to kyla pavojus karto ar motociklo vairuotojui ir (ar) kitiems vairuotojams ar asmenims, esantiems kartodromo teritorijoje.

3.9. Situacijose, kada užgeso pramoginis kartingas, asmuo, vairuojantis kartingą privalo pakelti ranką į viršų, privalo neišlipti iš kartingo ir laukti kol Kartodromo darbuotojas įjungs variklį, išskyrus atvejus, kai dėl to kyla pavojus pramoginio kartingo vairuotojui ir (ar) kitiems kartingų vairuotojams ar asmenims, esantiems kartodromo teritorijoje.

3.10. Kartodromo trasoje griežtai draudžiama:

3,10,1, Sustoti startinėje trasos zonoje ir (ar) trasoje ir vėl startuoti (atlikti startavimo procedūrą), išskyrus specialius Kartodromo renginius, kai tai atlikti leidžia Kartodromo darbuotojas.

3.10.2. Pramoginio kartingo ar motociklo vairuotojui ar kitiems asmenims bandyti įjungti kartingą ar motociklą, ar kitaip bandyti remontuoti kartingą ar motociklą bei atlikti bet kokius veiksmus su kartingo ar motociklo varikliu. Tą gali daryti tik Kartodromo darbuotojai.

3.10.3. Sustoti trasoje, išskyrus atvejus, kai tai būtina dėl techninio gedimo arba siekiant išvengti pavojingos situacijos, arba tai signalizuoja padaryti Kartodromo darbuotojai.

3.10.4. Kartodromo trasoje išlipti iš pramoginio kartingo, išskyrus situacijas, kada tai daroma išimtinai siekiant išvengti nelaimės, ar esant pavojui paties pramoginio kartingo vairuotojui ar kitų trasoje esančių asmenų gyvybei ir sveikatai, ar Kartodromo turtui ar tai signalizuoja daryti Kartodromo darbuotojai.

 3.10.5. Pramoginiu kartingu ar motociklu važiuoti už trasos ribų. Jeigu pramoginį kartingą ar motociklą vairuojantis asmuo nesuvaldo kartingo ar motociklo ir atsiduria už trasos ribų, ir pats nesugeba sugrįžti į trasą, privalo likti kartinge ar prie motociklo ir sulaukti Kartodromo darbuotojo pagalbos, išskyrus atvejus, kai dėl to kyla pavojus kartingo ar motociklo vairuotojui ir (ar) kitiems vairuotojams ar asmenims, esantiems kartodromo teritorijoje.

 3.10.6. Sąmoningai sudaryti avarines situacijas. Vairuojant pramoginį kartingą ar motociklą pavojingai manevruoti, siekti trukdyti kitam trasoje esančiam asmeniui, judėti skersai trasos trajektorijai, pavojingai vingiuoti ir pan.

 3.11. Asmeniui nesilaikant Kartodromo trasos saugumo taisyklių, tyčia sukeliant avarines situacijas, ar trukdant kitam trasoje esančiam asmeniui vairuojančiam pramoginį kartingą ar motociklą (judėjimas skersai trasos, staigūs manevrai, vingiai, netikėti posūkiai ir pan.) ar kitaip pažeidžiant šiose Taisyklėse nurodytus reikalavimus (įtvirtintus draudimus), Kartodromo darbuotojas sumažina kartingo ar motociklo greiti iki minimalaus.

 3.11.1. Asmuo, kuriam Kartodromo darbuotojas signalizuoja raudona vėliava besąlygiškai privalo grįžti į techninę zoną.

 3.11.2. Asmuo grįždamas į techninę zoną visais atvejais privalo pramoginio kartingo ar motociklo greitį sumažinti iki minimumo, privalo laikytis tokio atstumo, kad neatsitrenktų į priekyje važiuojantį ar paskui jį važiuojantį kartingą ar motociklą, o atvejais, kai kartingas ar motociklas yra stabdomas, taip pat privalo palikti tokį tarpą iš šono, kad sugrįžimas į techninę zoną būtų saugus.

 3.11.3. Asmeniui laikantis aukščiau nurodytos tvarkos ir sąlygų grįžus techninę zoną, Kartodromo darbuotojas nurodo, kaip pasireiškia netinkamas pramoginio kartingo ar motociklo vairuotojo elgesys (įspėja vairuotoją).

 3.12. Asmuo, kuris nesilaiko aukščiau nurodytų važiavimo taisyklių ir (ar) nepaiso Taisyklėse įtvirtintų važiavimo pramoginiu kartingu ar motociklu draudimų, piktybiškai pažeidinėja Taisykles, t.y. nepaiso Kartodromo darbuotojų įspėjimų ir (ar) kelia grėsmę kitų vairuotojų saugumui ar Kartodromo inventoriui (įskaitant, tačiau neapsiribojant pramoginį kartingą ar motociklą), Kartodromo darbuotojų gali būti vienašališkai pašalintas iš trasos negrąžinant asmeniui jo sumokėtų už važiavimą pramoginiu kartingu ar motociklu pinigų.

 3.13. Taisyklių 3.12 punkte nurodytos pasekmės, t.y. Kartodromo darbuotojų sprendimu asmens pašalinimas iš trasos ir jo sumokėtų pinigų negražinimas taip pat taikomas atvejais, kada jau po važiavimo pramoginiu kartingu ar motociklu pradžios (išvažiavimo į Kartodromo trasą) paaiškėja aplinkybės, įtvirtintos Taisyklių 2 punkte (2.1-2.2.5 punktai), pagal kurias asmuo neatitinka reikalavimų keliamų asmeniui vairuoti pramoginį kartingą ar motociklą.

 4. Kiti asmenų elgesio reikalavimai ir susiję aspektai būnant Kartodromo teritorijoje (įskaitant trasą)

 4.1. Kiti Kartodromo teritorijoje esantys asmenys, išskyrus pramoginiais kartingais ar motociklais važiuojančius asmenis ir Kartodromo darbuotojus, privalo būti už padangų atitvarų

E POWER PARK  KARTODROMO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos

 1.1. VšĮ „Baltic Kart“ valdomo E Power Park kartodromo (toliau – Kartodromas) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato reikalavimus asmenims, galintiems vairuoti pramoginį kartingą ir motociklą, pramoginio kartingo ir motociklo valdymo, naudojimo, važiavimo juo taisykles, asmenų elgesį Kartodromo teritorijoje, kurioje yra vykdoma atitinkama šiose Taisyklėse nurodoma, tačiau jomis neapsiribojanti veikla, bei kitus su tuo susijusius ir šiose Taisyklėse bei kituose, jas papildančiuose dokumentuose (Kartodromo lankytojo kortelė), įtvirtintus aspektus.

 1.2. Atsižvelgiant į Taisyklių 1.1. punktą, apibrėžiantį Taisyklių reguliavimo ribas, pramoginiais kartingais ir motociklais Kartodrome leidžiama važiuoti tik tiems asmenims (būtinos sąlygos), kurie:

- susipažino su šiomis taisyklėmis ir tai patvirtino savo parašu Kartodromo lankytojo kortelėje;

- užpildė bei pasirašė Kartodromo lankytojo kortelę;

- visiškai atitinka Taisyklėse įtvirtintiems reikalavimams vairuoti pramoginį kartingą ir motociklą;

- besąlygiškai įsipareigoja bei laikosi Taisyklėse keliamų reikalavimų ir įtvirtintų drausimų.

 2. Esminiai reikalavimai asmeniui vairuoti pramoginį kartingą ir motociklą

 2.1. Kartodrome važiuoti pramoginiais kartingais leidžiama asmenims, kurie yra aukštesni nei 130 cm ūgio, o motociklais – tik 15 metų amžiaus ir vyresniems asmenims;

 2.1.1. Jei asmuo, kuris atitinka Taisyklių 2.1 punkte nurodytus reikalavimus yra nepilnametis, jis važiuoti pramoginiu kartingu ir motociklu gali tik su jį lydinčių suaugusiųjų asmenų (tėvų, globėjų, kitų pilnamečių asmenų) palyda ir priežiūra. Tokiu, už visus šiose Taisyklėse įtvirtintų reikalavimų besąlygišką laikymąsi ir atitikimą jiems yra atsakingas nepilnametį asmenį atlydėjęs pilnametis asmuo, kuris atitinkamai už nepilnametį pasirašo reikiamus pasirašyti dokumentus (Kartodromo lankytojo kortelė).

 2.2. Kartodrome draudžiama:

2.2.1. Asmeniui pramoginiu kartingu ir motociklu važiuoti be užsegto, Kartodromo darbuotojų asmeniui parinkto apsauginio šalmo:

- Atsižvelgiant į tai, jog kiekvienam pramoginio kartingo ir motociklo vairuotojui suteikiamas apsauginis šalmas, pramoginio kartingo ir motociklo vairuotojas važiuodamas kartingu ir motociklu kartu privalo dėvėti užsegtą tinkamo dydžio šalmą (kurį kiekvienam asmeniui parenka Kartodromo darbuotojas);

- Pramoginio kartingo ir motociklo vairuotojas privalo vilkėti pošalmį, jei naudojasi Kartodromui priklausančiu šalmu.

2.2.2. Asmeniui, pramoginiu kartingu ir motociklu važiuoti palaidais plaukais, atsegtais ar kitaip plevėsuojančiais drabužiais (atsegti marškiniai, megztiniai, rūbai su kapišonais ir pan.), aksesuarais (skarelė, šalikas ir pan.), rankinėmis.

 2.2.3. Asmeniui, vairuojančiam pramoginį kartingą ir motociklą pasiimti į jį kitų daiktų, kurie gali iškristi ar kitaip trukdyti vairuoti kartingą.

 2.2.4. Asmeniui pramoginį kartingą ir motociklą vairuoti neblaiviam (girtam), apsvaigusiam ar vartojusiam psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio, narkotikų, medikamentų, kitų svaigiųjų medžiagų):

- Atsižvelgiant į Taisyklių 2.2.4. punkte įtvirtintą draudimą, Kartodromo darbuotojai, esant įtarimui, jog asmuo galimai yra apsvaigęs nuo bet kokių medžiagų, galinčių daryti neigiamą poveikį pramoginio kartingo ir motociklo vairavimui, įskaitant, bet neapsiribojant, apsvaigimą nuo alkoholio (girtumas), turi besąlygiškai teisę asmeniui neleisti vairuoti pramoginio kartingo ar motociklo.

2.2.5. Atsižvelgiant į tai, jog pramoginį kartingą ir motociklą vairuoti reikalauja fizinės ištvermės, susikaupimo ir fizinių jėgų, asmeniui Kartodromo darbuotojų gali būti uždrausta pramoginį kartingą ir motociklą vairuoti jam esant pavargusiam, ar turinčiam fizinių trūkumų ir (ar) kitų sveikatos sutrikimų, jei šie fiziniai trūkumai ar sveikatos sutrikimai gali turėti įtakos gebėjimui vairuoti pramoginį kartingą ir motociklą ar gali kelti grėsmę (pavojų) kitų Kartodromo teritorijoje esančių asmenų saugumui ir (ar) Kartodromo inventoriaus saugumui.

 2.2.6. Jeigu asmuo neatitinka šioje Taisyklių dalyje įtvirtintų reikalavimų, keliamų asmeniui vairuoti pramoginį kartingą ir motociklą, ir toks asmuo jau yra sumokėjęs dalį pinigų (avansas) ar visus pinigus už važiavimą pramoginiu kartingu ir motociklu, ar, nors ir gali atitikti reikalavimus, tačiau sąmoningai atisako tai padaryti, Kartodromo darbuotojams nusprendus tokiam asmeniui neleisti važiuoti pramoginiu kartingu ar motociklu, tokiam asmeniui jo sumokėta pinigų suma negražinama, kaip ir nesuteikiama galimybė kitu laiku važiuoti pramoginiu kartingu ar motociklu. Šioje dalyje nurodytos pasekmės laikomos protingomis ir sąžiningomis Kartodromo lankytojui, nes reikalavimai, keliami asmeniui yra esminės sąlygos naudotis pramoginiu kartingu ar motociklu Kartodrome, o jų nesilaikymas automatiškai laikytinas sąmoningu asmens nerūpestingumu (ar tyčiniu elgesiu).

 3. Esminiai asmens elgesio reikalavimai Kartodrome (važiuojant pramoginiu kartingu ar motociklu Kartodromo trasoje)

 3.1. Eismas Kartodromo trasoje vyksta pagal laikrodžio rodyklę. Draudžiama judėti priešinga nei nustatyta kryptimi, išskyrus atvejus, jei tai būtina siekiant išvengti pavojingos situacijos.

 3.2. Važiavimo Kartodromo trasoje trukmę nustato Kartodromo darbuotojas. Kartodromo darbuotojas reguliuoja išvažiavimą iš techninės zonos.

3.3. Kartodromo darbuotojui signalizuojant raudona vėliava reiškia, jog asmeniui, važiuojančiam pramoginiu kartingu ar motociklu važiavimo laikas Kartodromo trasoje baigėsi. Tokiu atveju vairuotojas besąlygiškai turi užbaigęs pradėtą ratą grįžti į techninę zoną.

 3.4. Asmuo, vairuodamas pramoginį kartingą ar motociklą privalo pasirinkti tokį važiavimo greitį, kad netrukdytų kitiems kartų ar motociklų vairuotojams, ar Kartodromo teritorijoje esantiems asmenims ir nesudarytų avarinės situacijos.